نیک اندیشی
71 بازدید
تاریخ ارائه : 6/4/2012 12:49:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نیک اندیشی است انسان اگر حیثیتی دارد

که هر شخصی به قدر فکر و ذکرش قیمتی دارد

 

سزد از سر نوشتن سرنوشت خویش اگر خواهی

قضا فرع رضا باشد قدر هم حکمتی دارد

 

علی با عزم خود شد افتخار خاتم و عالم

مگو حکم مقدر بود و هر کس قسمتی دارد

                                               محمد صحتی سرد رودی