نیک اندیشی
116 بازدید
تاریخ ارائه : 6/4/2012 1:19:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نیک اندیشی است انسان اگر حیثیتی دارد

که هر شخصی به قدر فکر و ذکرش قیمتی دارد

 

سزد از سر نوشتن سرنوشت خویش اگر خواهی

قضا فرع رضا باشد , قدر هم حکمتی دارد

 

علی با عزم خود شد افتخار خاتم و عالم

مگو حکم مقدر بود و هر کس قسمتی دارد

                                        محمد صحتی سرد رودی