یا علی
61 بازدید
تاریخ ارائه : 8/11/2012 2:21:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

مشروب به جز خون دلت نوش نکردی

                   جز صوت عدالت به کسی گوش نکردی

می سوخت دلت در غم مردی که تو را کشت

                   تا جان به لبت بود فراموش نکردی.