هاشمیات کمیت اسدی
48 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش-سال سیزدهم- آذر و اسفند 1381- ص125تا132 با اسم مستعار محمد عبدالعظیم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی