آیت آزادگی و چند غزل دیگر
60 بازدید
محل نشر: هفته نامه شمس تبریزی - در طول سال 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی