طریق شیخ انصاری به معصوم
45 بازدید
محل نشر: میراث شهاب-شماره16-تابستان1378-ص25-28
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحثی است در اجاره نقل حدیث و ظریق یا طرق شیخ انصاری در این کار تا اتصال به معصوم