ابن اثیر و اسد الغابه
57 بازدید
محل نشر: میراث شهاب-ش16-تابستان1378-ص2 - 4
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله که از عربی به فارسی ترجمه شده با نام مستعار مترجم-یعنی محمد القلندیس- نشر یافته است