اصول و مبانی تحقیق در تاریخ امام حسین علیه السلام
71 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب در دو بخش و هر بخش در چندین فصل تالیف شده به این ترتیب که در نیمه نخست از قواعدی که می تواند در عاشوراپژوهی به کار آید سخن گفته شده است و در سه فصل سامان یافته: فصل اول: اصول عام / فصل دوم: اصول خاص / فصل سوم: اصول اخص و نیمه دوم کتاب نیز از نبایدها و ناشایسته های این کار - یعنی از تحریف شناسی - به تفصیل بحث میکند این کتاب با دوری جستن از تکرار در تداوم کارهای پیشین نویسنده- به ویزه در ادامه ی کتابهای تحریف شناسی عاشورا و عاشوراپزوهی -است حدود سه سال است که این کتاب صفحه آرایی شده و آماده نشر است تا نشر همدلی پیدا شود همتی بکند