هفده سال ستیز با تحریفات عاشورا
62 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0