گفتگو / تحریفات عاشورا - قسمت اول
62 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : صدیقه نوانا
محل مصاحبه : تهران- اسفند 1383
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ماهنامه شاهد جوان ، شماره 358
تعداد شرکت کننده : 0