پس از صفویه عوام گرایی سد راه پژوهشگران تاریخ عاشورا بود
61 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : کتابشهر ایران
تعداد شرکت کننده : 0