مقتل‌ها منابع اصلی شناخت واقعه عاشورا هستند
62 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : شبستان
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0