شهادت و حکومت، اهداف قیام امام حسین(ع) نبود
41 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ایکنا
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی