خواندن ترجمه فارسی برای فهم صحیح قرآن الزامی است
37 بازدید
موضوع: علوم قرآنی
مصاحبه کننده : ایبنا
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ایبنا
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی