فاطمه (س) اولین بنیانگذار مکتب اعتراض در اسلام
54 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : شبستان
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت شبستان
تعداد شرکت کننده : 0