ماهیت تحریفات در عرصه تاریخ عاشورا
61 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : ماهنامه شبستان اندیشه
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ماهنامه شبستان اندیشه-ش17-ص22-31-اذر1388
تعداد شرکت کننده : 0