بحرانی که امام سجاد علیه السلام آن را مدیریت کرد
67 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : هفته نامه افق حوزه
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : قم/افق حوزه
تعداد شرکت کننده : 0