با تاثیر از قیام امام حسین (ع) روح ظلم ستیزی در جهان رو به گسترش است
59 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : قم
تعداد شرکت کننده : 0