باید برای زدودن غبار تحریفات از عاشورا تلاش شود
65 بازدید
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : قم
تعداد شرکت کننده : 0