پیام آوران عاشورا
70 بازدید
مصاحبه کننده : حمید کرمی
محل مصاحبه : کتابخانه تخصصی امام حسین (ع)
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : یادداشت ها و مصاحبه های یک خبرنگار
تعداد شرکت کننده : 0