آسیب شناسی ادبیات عاشورایی
69 بازدید
موضوع: ادبیات فارسی
مصاحبه کننده : حمید کرمی
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : http://qomnews.persianblog.ir/post/88
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی