پزوهش و تحقیق نوآورانه و شجاعانه در حوزه علمیه
64 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
مصاحبه کننده : نشریه صفیر
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : نشریه صفیر / شماره 31
تعداد شرکت کننده : 0